Jak w latach 40-tych w Dębowym Gaju Spółdzielnie zakładano.

Aleksander Paszczyński/ wspomnienia- opowiadanie własne

 

W spadku, wspomnienia osadnika na Ziemi Lwóweckiej

Osadnicy na Ziemi Lwóweckiej nie tylko ze wschodniej rubieży Rzeczpospolitej, ale i pojedyncze osoby z centralnej Polski w 1945 gospodarstwa rolne zajmowały. Do Wiosny 1946 roku z byłymi mieszkańcami / Niemcami / wspólnie żyły i gospodarowały. Z zapisów Osadnika Wojskowego ( po powrocie z niewoli dnia 19.12. 1945  Udałem się do Gromady Dębowy Gaj gdzie mieszkała już moja matka Genowefa z synem a moim bratem Jakubem. W dniu 26 stycznia 1946 objąłem jedno z gospodarstw rolnych Dębowy Gaj 11 Gmina Pławna pow. Lwówek Śląski, po zgłoszeniu w Starostwie Powiatowym otrzymałem zgodę na zasiedlenie i zameldowanie.) W 1947 zawarł związek małżeński gdzie wraz z żoną gospodaruje do 1950 roku.  6 Marca 1950 roku przyjęty na Członka Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Pławnej pow. Lwówek Śląski. ( Z relacji –opowiadań), aby świadomie zostać członkiem trzeba było z gospodarstwa, które się zajmowało przekazać część sprzętu na potrzeby rolników i spółdzielców z centralnej i wschodniej Polski, który miał być dostarczony na Stację Kolejową Pławna Średnia na transport kolejowy ( z relacji – opowiadań) składowany na bocznicy a nawet niszczony –rozbierany. (Z relacji –opowiadań) przekazał pługi i brony, z kosiarką z oporządzeniem żniwnym wrócił się z Zadola / przysiółek Dębowego Gaju / po informacji od sąsiadów, iż sprzęt jest niszczony.

Oryginalny cytat z Książeczki Członkowskiej

,, Chłop polski może dziś ze spokojem i otuchą spoglądać w przyszłość gdyż przy władzy ludowej nie grozi mu ruina wskutek gwałtownych wahań cen, nie straszne mu są kryzysy kapitalistyczne, a rozwój spółdzielczości w dziedzinie zaopatrzenia, zbytu i produkcji przyczyniać się będzie do wzrostu zamożności i kultury rolnictwa, ( z orędzia Prezydenta R. P. Ob. Bolesława Bieruta w dniu Święta Odrodzenia Polski 22 lipca 1949 rok.)

( Z relacji- opowiadań) i pisma z 18 VIII 1957 roku do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu/ oryginał/ na jesieni 1950 roku nazwano go kułakiem, iż posiadał za wysoką produkcję rolną i zwierzęcą, przy pomocy młodzieży S P/ Służba Polsce / zabrano zapasy zboża mimo wywiązania się z kontraktacji. Pod pretekstem regulacji gruntów gospodarstwo zostało wcielone do PGR –u Dębowy Gaj, budynki obory i stodoły zostały rozwalone – rozebrane z budynku mieszkalnego usunięty przy pomocy Milicji Obywatelskiej zamieszkał, jako lokator u brata mieszkającego w tej wsi. Oprócz istniejącego P G R–u, Członków Gminnej Spółdzielni po przekazaniu ( dobrowolnie po przymusem koni krów i sprzęt) utworzono w Dębowym Gaju Spółdzielnie Produkcyjną / Kołchozy, które zakończyły działalność jesienią 1956 roku /. W Dębowym Gaju dwie rodziny nie przystąpiły do Spółdzielni Jan Głod z żoną Pelagią i Tadeusz Marciniak z żoną Jadwigą, który w 1953 roku pozostawił gospodarstwo i przeprowadził się do sąsiedniej Wsi Sobota, a że to była rodzina objął gospodarstwo po szwagrze.  Ziemię z tej gospodarki przekazując na rzecz spółdzielni otrzymał pozwolenie na zajęcie budynków. Mimo gospodarowania i wywiązywania się z obowiązkowej kontraktacji dopiero w Dniu 29 lipca 1966 roku Polska Rzeczpospolita Ludowa przyznała AKT NADANIA nr 216312 na zajmowaną ziemię i budynki przejął na własność. Po sześciu latach od Aktu Nadania poczucia się docenionym przez władzę oddaje ziemię na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę rolniczą (Oryginał) decyzja z 27 XII 1972 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej wydz. Rolnictwa i Leśnictwa we Lwówku Śląski. ( Oryginał) decyzja przyznania renty rolniczej na małżonków w wysokości 1400 złotych.

 

Od autora

Numery budynków na przestrzeni lat zmieniano kilkakrotnie ciągle zameldowany pod nr 11 mimo zmiany miejsca zamieszkania. W wyniku, czego nie otrzymał zwrotu budynku zajętego w styczniu 1946 roku gdyż został oznaczony, jako nr 9 Dębowy Gaj, a gospodarstwo, które przejął w 1953 roku miało nr 13 po zmianie 11. Skoro cały czas zameldowany był pod nr 11 Dębowy Gaj nie uznano odwołania do Woj. Rady Nar. we Wrocławiu.  Jako wzorowy gospodarz przed 1950 rokiem po zatrudniony w Wydziale Rolnictwa Starostwa Powiatowego Lwówek Śląski do 1952 r. ( ujęte w innych opowiadaniach z tego okresu?.  W Dębowym Gaju na dzień 25.01.2018  Mieszkają świadkowie tamtych zdarzeń małżonkowie Adela i Józef ( nazwisko znane autorowi).

 

zdjęcia; Oryginalne pisma i dokumenty z tego okresu.

Facebook Comments
Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.